• Let your voice be heard

  Report any unethical behaviour

  0800 16 13 17

  geoscience@tip-offs.com

 • Head Office

  +27 12 841 1911

  info@geoscience.org.za

Imibuzo - Zulu

Uyacelwa ukuthi uphendule lemibuzo ezolandela ngenzansi ngokugcwele mese uphindisela leli phepha  eligcwalisiwe  e-Geophyics Department.

Yonke iminini ngwane oyaziyo ibalulekile kuthina yingakho sikunxusa ukuthi ulibuyise leli phepha mese uqedelile ukubhala kulona. Noma ungazange uwuzwe umhlaba izamazama kubalule kile ukuthi usitshele, sazi. (Sidinga ukwazi zonke izindawo lapho umhlaba uke wazamaza noma ungazange uzamazame.)

Stay Updated
Joomla Extensions powered by Joobi